ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT VICTORY WOK B.V., ALKMAAR.

(Hierna te noemen “Victory Wok B.V.”)

Met behulp van de Website bieden wij de mogelijkheid bestellingen door te geven aan afnemers van Victory Wok B.V. en Informatie te verstrekken over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon een overeenkomst afsluit met “Victory Wok B.V.”
1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;
1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
1.4 Besteldienst(en): de diensten van “Victory Wok B.V.” op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het menu van “Victory Wok B.V.”.
1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedingsproducten behorend tot het “Victory Wok B.V.” menu;
1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;
1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en “Victory Wok B.V.”
1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;
1.11 Website: de website kokusaialkmaar.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen
2.1 Via de Website biedt “Victory Wok B.V.” Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.
2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling. “Victory Wok B.V.” heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van “Victory Wok B.V.” valt, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.
2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekendgemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling.
2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden binnen de tijden zoals op de website is aangegeven. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden tot 1 uur voor sluiting. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Website.
2.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. “Victory Wok B.V.” is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website
2.3 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door “Victory Wok B.V.”, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen
2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website of contant aan de “Victory Wok B.V.” bij bezorging of afhalen; Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €20.00 wisselgeld bij zich heeft.
2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. “Victory Wok B.V.” is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat “Victory Wok B.V.” de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard.“Victory Wok B.V.” is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien de “Victory Wok B.V.” de Bestelling annuleert zal “Victory Wok B.V.” de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn
3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door “Victory Wok B.V.” is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website
4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.
4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en “Victory Wok B.V.”, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.
4.3 “Victory Wok B.V.” is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de “Victory Wok B.V.” en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.
4.5 “Victory Wok B.V.” wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.
4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. “Victory Wok B.V.” zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure
5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij “Victory Wok B.V.” te worden geplaatst. “Victory Wok B.V.” streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 6 De Website
6.1. “Victory Wok B.V.” heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert “Victory Wok B.V.” niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
– dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
6.2 “Victory Wok B.V.” is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.
6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. “Victory Wok B.V.” heeft geen zeggenschap over deze websites. “Victory Wok B.V.” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account
7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website.
7.2 De Gebruiker vrijwaart “Victory Wok B.V.” volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij “Victory Wok B.V.”, haar licentiegevers of door “Victory Wok B.V.” ingeschakelde derden.
8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.
8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Victory Wok B.V.”, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies
9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient “Victory Wok B.V.” persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.
9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt “Victory Wok B.V.” gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid “Victory Wok B.V.”
10.1 De totale aansprakelijkheid van “Victory Wok B.V.”, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximumbedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van “Victory Wok B.V.” te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van “Victory Wok B.V.” wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van “Victory Wok B.V.” voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
10.4 “Victory Wok B.V.” is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en).

Artikel 11 Geschillen
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Alkmaar.

Algemene Voorwaarden V1.0
geldig vanaf 01-01-2020